[Tính năng] - Tính năng Chế Tạo Trang Bị

02/11/2018

Điều Kiện

 

- Chúa Công cần đạt cấp 23 để mở

 

Phân Loại

 

- Có 3 loại rèn trang bị để Chúa Công lựa chọn

 

Rèn trang bị cơ bản sẽ ra trang bị ngẫu nhiên

 

 

Rèn trang bị dùng bản vẽ sẽ ra loại trang bi theo bản vẽ 

 

 

Rèn trang bị dùng trang bi cùng loại

 

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189