[Tính năng] - Hệ thống Trang Bị

01/11/2018

Phân Cấp Trang Bị 

 

Tân Thủ Sơ Nhập Phổ Thông Cao Cấp Siêu Cấp Truyền Thuyết
Xanh Lá Xanh Dương Tím Cam Đỏ Vàng

 

Bộ Trang Bị Và Thuộc Tính Ẩn

 

 

Xanh Lá
Bộ Trang Bị Thuộc Tính
Binh Dũng Không 
Kích hoạt thuộc tính  3 Món 5 Món 5 Món 5 Món

 

 

Xanh Dương
Bộ Trang Bị Thuộc Tính
Bách Phu Không 
Kích hoạt thuộc tính  3 Món 5 Món 5 Món 5 Món

 

 

Tím
Bộ Trang Bị Thuộc Tính
Kiêu Tướng Không
Lệ Phong Né Tránh: 10% Tăng ST: 5% Tăng HP: 10% Né Tránh: 5%
Phục Ba Chính xác: 10% Tăng ST: 10% Tăng HP: 5% Chính xác: 5%
Kiêu Dũng Bạo Kích: 10% Tăng ST: 15% Bạo Kích: 5%  
Định Quân Bền Bỉ: 10% Tăng HP: 15% Bền Bỉ: 5%  
Kích hoạt thuộc tính  3 Món 5 Món 5 Món 5 Món

 

 

Cam
Bộ Trang Bị Thuộc Tính
Mãnh Tướng Không
Huyền Thủy Né Tránh: 10% Tăng ST: 5% Tăng HP: 10% Né Tránh: 5%
Thiên Sơn Chính xác: 10% Tăng ST: 10% Tăng HP: 5% Chính xác: 5%
Thiên Nguyên Bạo Kích: 10% Tăng ST: 15% Bạo Kích: 5%  
Địa Cực Bền Bỉ: 10% Tăng HP: 15% Bền Bỉ: 5%  
Kích hoạt thuộc tính  3 Món 5 Món 5 Món 5 Món

 

 

Đỏ
Bộ Trang Bị Thuộc Tính
Thần Tướng Không
Thanh Long Né Tránh: 10% Tăng ST: 5% Tăng HP: 10% Né Tránh: 5%
Bạch Hổ Chính xác: 10% Tăng ST: 10% Tăng HP: 5% Chính xác: 5%
Chu Tước Bạo Kích: 10% Tăng ST: 15% Bạo Kích: 5%  
Huyền Vũ Bền Bỉ: 10% Tăng HP: 15% Bền Bỉ: 5%  
Kích hoạt thuộc tính  3 Món 5 Món 5 Món 5 Món

 

 

Vàng
Bộ Trang Bị Thuộc Tính
Thần Tướng Không
Thanh Long Né Tránh: 10% Tăng ST: 5% Tăng HP: 10% Né Tránh: 5%
Bạch Hổ Chính xác: 10% Tăng ST: 10% Tăng HP: 5% Chính xác: 5%
Chu Tước Bạo Kích: 10% Tăng ST: 15% Bạo Kích: 5%  
Huyền Vũ Bền Bỉ: 10% Tăng HP: 15% Bền Bỉ: 5%  
Kích hoạt thuộc tính  3 Món 5 Món 5 Món 5 Món

 

 

 

Chân Nhi kính bút!

 

 top

hotline: 19007189