[Tính năng] - Hệ thống Thành Tựu

02/11/2018

Thành Tựu của nhân vật có 26 cấp độ chia thành 6 mục chính trong mỗi mục chính là các mốc yêu cầu khác nhau cùng nhiều phần thương hấp dẫn

 

 

Phân Loại Thành Tựu

 

 

6 Mục Chính
Nhân Vật Danh Tướng Chiến Đấu Hoạt Động Tiêu Phí Cốt Truyện

 

 Nhân Vật

- Cấp Độ: Quà các cấp 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65

- Cường Hóa:

 • ♦Cường hóa 1 Trang Bị đạt cấp 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65
 • ♦Cường hóa 8 Trang Bị đạt cấp 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65

- Chiến Hồn: Đạt cấp 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65

- Trang Bị:

 • ♦Mặc 4 món trang bị Tím, Cam, Đỏ
 • ♦Mặc 8 món trang bị Tím, Cam, Đỏ

- Kỹ Năng:

 • ♦Có 1 kỹ năng đat cấp 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65
 • ♦Tất cả kỹ năng đạt cấp 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65

- Tẩy Luyện: Tẩy luyện trang bi 5, 25, 100, 200, 500, 1000 lần

 

Danh Tướng

- Cấp:

 • ♦Có 1 Danh Tướng đạt cấp 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65
 • ♦Có 4 Danh Tướng đạt cấp 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65

- Sao:

 • ♦Có 1 Danh Tướng đạt 1, 2, 3, 4, 5 sao
 • ♦Có 4 Danh Tướng đạt 1, 2, 3, 4, 5 sao

- Phẩm:

 • ♦Sở hữu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Danh Tướng - Tím
 • ♦Sở hữu 1, 2, 3, 4 Danh Tướng - Cam
 • ♦Sở hữu 1, 2, 3 Danh Tướng - Đỏ

 

Chiến Đấu

- Lôi Đài Vô Song:

 • ♦Đat bậc Phu Trưởng 1, 2, 3 
 • ♦Đạt Bậc Đồn Tướng 1, 2, 3 
 • ♦Đạt bậc Hiệu Úy 1, 2, 3 
 • ♦Đạt Bậc Tướng Quân 1, 2, 3 
 • ♦Đạt bậc Mãnh Tướng 1, 2, 3 
 • ♦Đạt bậc Thần Tướng 
 • ♦Đạt bậc Vô Song Thần Tướng

- Tỉ Thí: Thắng 5, 25, 100, 200, 500, 1000 lần

 

Hoạt Động

- Trảm Tướng: Trong Trảm Tướng vượt tới Ải 5, 8, 13, 16, 21, 24, 29, 32, 37, 40, 45, 48

- PB Tổ Đội:

 • ♦Vượt 5, 10, 20 PB Tổ Đội - Dễ
 • ♦Vượt 5, 10, 20, 50 PB Tổ Đội - Khó
 • ♦Vượt 5, 10, 20, 50 PB Tổ Đội - Địa Ngục
 • ♦Vượt 5, 10, 20, 50 PB Tổ Đội - Ác Mộng

- Sảnh Danh Tướng: Ủy thác Sảnh Danh Tường 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500, 1000 lần

- Vận Tiêu: Tham gia Vận Lương 3, 9, 15, 30, 90, 150, 300 lần

- Diễn Võ: Hoàn Thành Nhiệm Vụ Diễn Võ 4, 12, 20, 40, 120, 200, 400 lần

- Treo Thưởng: Hoàn Thành Nhiệm Vụ Treo Thưởng 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100 lần

 

Tiêu Phí

- Xu: Tiêu 5.000, 50.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000 xu

- Nguyên Bảo:Tiêu 50, 500, 5.000, 10.000, 100.000 Nguyên Bảo

- Danh Tướng Quyển:Tiêu 5, 50, 500, 1.000, 10.000 Danh Tướng Quyển

 

Cốt Truyện

- Hoàn thành Chương 1, 2, 3, 4, 5 của PB Cốt Truyện

 

Thưởng Cấp Thành Tựu

 

- Mỗi nhân vật có tất cả 26 cấp độ Thành Tựu tương ứng với 1350 điểm, mỗi điểm đạt được là khi có 1 Thành Tựu hoàn thành. Khi tăng cấp Thành Tựu sẽ nhận thêm thưởng KNB phong phú.

 

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189