[Tính năng] - Hệ thống Chiến Hồn

01/11/2018

Phân Loại :

- Có 4 loại Chiến Hồn tương ứng 4 loại kỹ năng

  • ♦ Long Du Bát Hoang : Né tránh 50%, Tốc Độ Di Chuyển 25%, duy trì 12s, hồi 60s
  • ♦ Hổ Tiếu Sơn Hà : Chính xác 50%, Hút HP 25%, , duy trì 12s, hồi 60s
  • ♦ Phụng Vũ Hoàng Vũ : Bạo thương 35%, duy trì 12s, hồi 60s
  • ♦ Võ Ngự Thiên Hạ : Miễn Thương 40%, Phản thương 25%, duy trì 12s, hồi 60s

 

 

Tăng Cấp :

- Tăng cấp Chiến Hồn còn tăng 4 chỉ số cơ bản: Bạo Kích, Chính Xác, Bền Bỉ, Né Tránh

- Nguyên liệu tăng cấp: Chiến Hồn

 

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189