[Tính năng] - Cường Hóa - Tẩy Luyện

01/11/2018

Cường Hóa :

- Cường hóa tăng các chỉ số cơ bản của trang bi (Ngoại Công, HP, Ngoại Phòng, Nội Phòng)

- Nguyên liêu: Lưu Tinh Thạch

- Bấm vào trang bi đang mặc ⇒ Cường Hóa

 

 

 

Tẩy Luyện:

- Tẩy luyện là nâng cao các chỉ số cơ bản của trang bi

- Nguyên liêu: Đá Tẩy Luyện 1 2 3 4 hoặc KNB

- Bấm vào trang bi đang mặc ⇒ Tẩy Luyện

 

 

 

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189