[Sự kiện] - Thần Tướng Xuất Thế

05/10/2018

Chỉ cần đăng nhập và tiến hành điểm danh là các Chúa công đã có thể nhận phần thưởng tương ứng mỗi ngày. Phần thưởng gồm Thần Tướng Trần CungHạ Hầu Đôn.

Ngoài ra, khi các Chúa công tích lũy số ngày điểm danh đạt mốc nhất định sẽ được nhận thêm phần thưởng hấp dẫn là Trang Bị Cam.

Phần thưởng Điểm danh ngày

Ngày Phần thưởng SL Hình
Ngày 1 Xu 3,000
Ngày 2 Mảnh Trang Bị Tím 2
Ngày 3 Tôi Luyện Kim 2,000
Ngày 4 Mảnh Trang Bị Tím 3
Ngày 5 Lưu Tinh Thạch 200
Ngày 6 Mảnh Thiên Công 2
Ngày 7 Kim Nguyên Bảo 100
Ngày 8 Xu 3,000
Ngày 9 Mảnh Trần Cung 1
Ngày 10 Võ Tướng Hồn Phách 2,000
Ngày 11 Mảnh Trần Cung 1
Ngày 12 Tướng Hồn Tinh Nguyên 200
Ngày 13 Mảnh Trần Cung 3
Ngày 14 Danh Tướng Quyển 10
Ngày 15 Xu 6,000
Ngày 16 Mảnh Trang Bị Cam 1
Ngày 17 Tôi Luyện Kim 4,000
Ngày 18 Mảnh Trang Bị Cam 2
Ngày 19 Lưu Tinh Thạch 400
Ngày 20 Thiên Công Tinh Hoa 1
Ngày 21 Kim Nguyên Bảo 200
Ngày 22 Xu 6,000
Ngày 23 Mảnh Hạ Hầu Đôn 1
Ngày 24 Võ Tướng Hồn Phách 4,000
Ngày 25 Mảnh Hạ Hầu Đôn 1
Ngày 26 Tướng Hồn Tinh Nguyên 400
Ngày 27 Mảnh Hạ Hầu Đôn 1
Ngày 28 Danh Tướng Quyển 20
Ngày 29 Xu 10,000
Ngày 30 Kim Nguyên Bảo 100

 

Phần thưởng Tích lũy điểm danh

Tích lũy Phần thưởng SL Hình
5 ngày Mảnh Trang Bị Tím 1
10 ngày Mảnh Thiên Công 1
15 ngày Trang Bị Tím (ngẫu nhiên) 1
20 ngày Thiên Công Tinh Hoa 1
25 ngày Trang Bị Cam (ngẫu nhiên) 1

 top

hotline: 19007189