[Sự kiện] - Thần Binh Xuất Thế

05/10/2018

Khi các Chúa công lần lượt đạt đến cấp độ 11cấp độ 28 sẽ kích hoạt sự kiện "Thần Binh Xuất Thế". Cụ thể trong 3 giờ, nếu các Chúa công thỏa mãn điều kiện VIP sẽ mua Thần Binh với mức ưu đãi giảm 90% so với giá gốc.

Cấp độ Yêu cầu Kỹ năng Thần Binh Thuộc tính thêm Giá gốc Giá ưu đãi
Cấp 11 VIP 2 Bát Diện Lai Phong Tỷ lệ bạo kích +6% 1,980 198
Sát thương +6%
Cấp 28 VIP 4 Khí Như Tuyền Dũng Tỷ lệ bạo kích +8% 3,980 390
Sát thương +8%

 top

hotline: 19007189