[Sự kiện] - Gia Cát Lượng

05/10/2018

Danh Tướng Gia Cát LượngTrang Bị Cam cực mạnh sẽ thuộc về các Chúa công ngay lập tức khi nạp lần đầu với mệnh giá bất kỳ.

 

 

- Nội dung quà thưởng:

 

Phần thưởng SL Hình
Danh Tướng Gia Cát Lượng 1
Rương Trang Bị Cam 1
Rương Trang Bị Tím 3
Ngân Hoa Thanh 1
Võ Đạo Điển Tịch 10

 

 

Chân Nhi kính bút!

 top

hotline: 19007189