[Hoạt động] - Vận Lương - Cướp Lương

02/11/2018

Cách Tham Gia

 

- Chúa Công cần đạt cấp 26 mới có thể tham gia 2 tính năng trên

- Thời gian hoạt động 11h  và 18h mỗi ngày

 

Nội Dung

 

Vận Lương

- Có 3 tuyến đương chính, ứng với mỗi tuyến đường là phần thưởng khác nhau

- Có 4 loại Xe Lương: Xanh Lá, Xanh Dương, Tím và Vàng

- Làm mới tốn 5 KNB 1 lần

 

 

- Thời gian vận lương là 20p

- Có thể dùng KNB để bảo hộ xe  lương

 

 

Cướp Lương

- Chúa Công cần sở hữu Tập Kích Lệnh mới có thể đi cướp

- Có 3 tuyến đương chính, ứng với mỗi tuyến đường khi cướp được sẽ có phần thưởng khác nhau

- Có 4 loại Xe Lương: Xanh Lá, Xanh Dương, Tím và Vàng

- Làm mới tốn 5 KNB 1 lần

 

 

Chân Nhi kính bút!top

hotline: 19007189